Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Samenvatting

Het IOP (Individueel Ontwikkelings Plan) is een hulpmiddel om je leerproces te structureren en te vergemakkelijken. In de Handleiding Jaar 2 zijn verschillende stagedoelen beschreven, die echter nogal breed geformuleerd zijn. Binnen de stagedoelen bestaat daardoor de mogelijkheid om eigen doelen te formuleren en eigen accenten te leggen. Die doelen kunnen betrekking hebben op zowel kennis, vaardigheden, beleving en beroepshouding.

De bedoeling is om te komen tot een persoonlijke leeragenda naast de leeragenda die voortkomt uit de algemene praktijkopdrachten. Er worden verschillend bronnen aangeboden om materiaal te krijgen voor zo'n agenda en er wordt een methode gesuggereerd om dit materiaal te bewerken. Door gedurende het blok het IOP bij de hand te nemen, behaalde doelen af te strepen en nieuwe doelen toe te voegen, ontstaat een 'levend' document, dat erg nuttig kan zijn bij het leren

Bij deze opdracht kun je gebruik maken van:

GGZ Stage - Self-assessment.doc
GGZ Stage - Aanvangstoets.doc
Opdracht - IOP GGZ stage - Aanvangstoets - Antwoordsleutel.doc

Bronnen

 • De stagedoelen (zie algemeen deel) zijn een verdere concretisering van eindtermen en kerncompetenties. Wanneer je het algemeen deel doorneemt en dan ook de praktijkopdrachten krijg je een indruk hoe deze stagedoelen bereikt worden.
 • Het selfassessment (zie de opdrachten) is gebaseerd op de blokdoelen. Het geeft je een indruk over het niveau van competentie dat je inmiddels bereikt hebt.
 • De aanvangstoets (zie opdrachten) geeft je een indicatie over je parate kennis betreffende psychiatrische aandoeningen.
 • Eigen persoonlijke of professionele ervaringen kunnen handvatten geven om eigen doelen te formuleren.
 • Kennismaking op de stageplaats geeft een indruk van de lokale mogelijkheden

Methode

Bij het formuleren van je IOP gebruikt je eveneens dezelfde DART-N methode die gebruikt wordt om de praktijkopdrachten te beschrijven. Je maakt dan van het IOP een verzameling opdrachten aan jezelf.

Hoe gaat het nu verder?

 • Ga te rade bij de verschillende bronnen (dus: lees de stagehandleiding en de eindtermen, maak de kennistoets, doe het selfassessment, ga bij jezelf na wat je nog zou willen leren in de GGZ-instelling en kijk rond in de GGZ-instelling wat daar eventueel nog te leren is) en maak een lijst van 3-5 punten.
 • Concretiseer deze punten en formuleer ze in de vorm van een DART-N. Dit vormt je concept-IOP.
 • Op de terugkomdag wordt gewerkt aan het verder concretiseren van dit IOP.
 • Wanneer je IOP klaar is in de vorm van 3-5 DART-N's aan jezelf gericht, kun je beginnen aan de uitvoering van het IOP.
 • Wanneer een doel bereikt is wordt het afgestreept van het IOP en kun je een nieuwe DART-N toevoegen. Het zou ook kunnen dat je er achter komt dat je je doel nog verder moet concretiseren of dat je een dieper gelegen vraag ontdekt achter je oorspronkelijke vraag.
 • Bij de bespreking in de groep, bij onderlinge beoordeling kan het volgende instrument gebruikt worden:

Toetsing kwaliteit opdrachten in DART-N format 

Toelichting

 • Opdrachten vanuit de opleiding of zelf geformuleerde opdrachten worden geformuleerd in het DART-N format, waarbij D=Doel, A=Activiteiten, R=Resultaat, T=Tijd en N=Nabespreking.
 • Het rendement van het werken met opdrachten wordt sterk bepaald door de kwaliteit van de opdracht.
 • Dit toetsinstrument biedt handvatten om deze kwaliteit te toetsen en om in het verlengde hiervan te komen tot gerichte verbetering van de opdracht.
 • Het instrument is zowel te gebruiken voor zelftoetsing als voor toetsing door collega's of onderwijsontwikkelaars.

Gebruik

Vul eerst de scores per item in:

1 = geheel mee eens
2 = voornamelijk mee eens
3 = voornamelijk mee oneens
4 = geheel mee oneens

Geef dan onder 'Totaal' je indruk over de uitvoerbaarheid, geef je totaalscore en schrijf ten slotte je suggesties ter verbetering/aanscherping op.

Reageer…