Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Wat is een thema en wat is een kenmerkende beroepsactiviteit (KBA)?

 • Het Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde omvat 10 thema’s.
 • Een thema vertegenwoordigt een belangrijk onderdeel van de huisartsenzorg dat in ieder geval aan de orde moet komen tijdens de opleiding van de aios: ofwel in de opleidingspraktijk, ofwel in lokaal of landelijk onderwijs.
 • Een thema beslaat een samenhangend geheel van klachten en/of aandoeningen; met een eigen set van beroepsactiviteiten.
 • Voor elk thema is uitgewerkt welke beroepsactiviteiten kenmerkend zijn voor dit thema (i.e., kenmerkende beroepsactiviteit of KBA).

Lees verder op de website van Huisartsopleiding Nederland.

De thema's en KBA titels zijn samengevat een 2 pagina overzicht.

 Thema: Korte episode zorg

De aios:

Voert een consult:

 1. Schat de urgentie van de hulpvraag in en bepaalt de soort verrichting die noodzakelijk is (telefonisch consult, consult of visite).
 2. Verheldert de hulpvraag, neemt de anamnese af en voert onderzoek uit.
 3. Voert aanvullende diagnostiek uit.
 4. Stelt de behandeling en het beleid in, informeert en adviseert.
 5. Registreert en codeert.
 6. Sluit de episode af door de behandeling en het beleid te evalueren.

  Voert een telefonisch of e-health consult:
 7. Neemt de anamnese af aan de telefoon 
 8. Geeft telefonisch voorlichting en advies. 

  Superviseert de assistente:
 9. Superviseert (telefonische) consulten van de assistente en geeft feedback.

Download de pdf met het volledige thema: Korte episode zorg

 Thema: Spoedeisende zorg

De aios:

 1. Stelt het toestandsbeeld vast van een patiënt met acute ziektebeelden met behulp van de ABCDE systematiek en voert daarbij de noodzakelijke handelingen uit.
 2. Handelt getrieerde consulten en visites naar urgentie af.
 3. Legt bevindingen, diagnose en beleid vast en draagt deze helder over.
 4. Superviseert gedelegeerde taken.
 5. Rapporteert voorkomende incidenten en analyseert deze op verbeterpunten in de acute zorgverlening.
 6. Bewaakt de vlotte afhandeling van de patiëntenstroom met als doel veilige, doelmatige en overbruggende zorg.
 7. Organiseert het medisch beleid in samenwerking met andere (para) medische hulpverleners en mantelzorgers.
 8. Handelt visites af conform de regelgeving ten aanzien van spoedritten.
 9. Trieert telefonisch, stelt de urgentie vast, bepaalt het medisch beleid en geeft instructies in begrijpelijke taal.
 10. Autoriseert binnen de tijdsnorm het handelen van de triage assistent.
 11. Fungeert als eerste aanspreekpunt voor SEH, ambulance, apotheek, GGZ, thuiszorg en politie.

Download de pdf met het volledige thema: Spoedeisende zorg

 Thema: Chronische zorg

De aios:

 1. Behandelt, controleert en organiseert de zorg voor patiënten met diabetes, HVZ en astma/COPD.
 2. Registreert, deelt data met medebehandelaars en stelt beleid bij.
 3. Begeleidt en evalueert de zorg verleend door assistente en  POH.
 4. Markeert het moment dat er sprake is van een chronische ziekte, die behandeling en controle behoeft.
 5. Verleent en organiseert zorg na ontslag uit het ziekenhuis.
 6. Behandelt en begeleidt patiënten met zeldzame ziekten.
 7. Kiest-bij conflicterende richtlijnen-samen met de patiënt de meest passende behandeling.
 8. Maakt gebruik van moderne communicatietechnieken (ICT).

Download de pdf met het volledige thema: Chronische zorg

 Thema: Zorg voor ouderen met complexe problematiek

De aios: 

 1. Stelt vast of er sprake is van complexe problematiek.
 2. Stelt in samenspraak met de patiënt een behandelplan vast.
 3. Behandelt intercurrente ziekten in samenhang met bestaande (complexe) problematiek.
 4. Bespreekt vroegtijdig de keuzes in aanvullende diagnostiek en/of behandeling rekening houdend met persoonlijke wensen en levensverwachting.
 5. Stemt taken bij de zorg voor ouderen af met andere bij de patiënt betrokken hulpverleners.
 6. Bepaalt periodiek de zorgbehoefte van de ouderen in de praktijk (door screening en/of casefinding) en past het zorgaanbod daar waar mogelijk op aan.
 7. Verbetert en bewaakt de veiligheid van de ouderenzorg in de praktijk, door onder meer periodieke medicatiereviews en valpreventieprogramma’s.
 8. Bepaalt welk aandeel de huisartsvoorziening heeft in de zorg voor ouderen en stemt dit af met andere verantwoordelijken in deze zorg zoals de Gemeente (WMO).

Download de pdf met het volledige thema: Zorg voor ouderen met complexe problematiek

 Thema: Zorg voor het kind

De aios:

 1. Voert een consult met een acuut ziek kind (leeftijd: 0-2 jaar).
 2. Voert een consult met een kind met lichamelijke klachten (leeftijd: 3-10 jaar).
 3. Voert een consult met een puber/adolescent (leeftijd: 11-23 jaar).
 4. Maakt overgewicht bespreekbaar en begeleidt hierbij.
 5. Signaleert problematische thuissituaties en begeleidt het gezin.
 6. Schrijft medicatie voor aan kinderen. 

Download de pdf met het volledige thema: Zorg voor het kind

 Thema: Psychische klachten

De aios:

 1. Begeleidt een patiënt met spanningsklachten, overspanning of burn-out.
 2. Zet bij een patiënt met angst- en stemmingsklachten /stoornissen de benodigde behandeling in.
 3. Diagnosticeert acute psychiatrische stoornissen en zet de benodigde behandeling in.
 4. Schat bij suïcidaliteit het gevaar in voor de patiënt en diens omgeving en zet de benodigde hulp in.
 5. Motiveert een patiënt met  (een verhoogd risico voor) verslavingsgedrag voor passende zorg. 
 6. Zet bij een patiënt met gevolgen van traumatische gebeurtenissen de benodigde zorg in.
 7. Signaleert persoonlijkheidstrekken en –stoornissen, definieert de gevolgen hiervan voor de zorgverlening en adviseert de patiënt om indien nodig passende begeleiding te vinden.
 8. Zet bij kinderen met afwijkend gedrag passende diagnostiek en behandeling in.

Download de pdf met het volledige thema: Zorg voor patiënten met psychische klachten en aandoeningen

 Thema: SOLK

De aios:

 1. Stelt de werkhypothese SOLK, geeft uitleg en behandelt stapsgewijs.
 2. Maakt gebruik van klachtenregistratie om patronen in klachten en beïnvloedende factoren te ontdekken.
 3. Voert een verwijsgesprek met een patiënt met SOLK.
 4. Bespreekt de gevolgen van de klachten voor de arbeidsparticipatie bij (dreigende) langdurige arbeidsongeschiktheid.
 5. Biedt langdurige begeleiding en houdt de regie bij een patiënt met ernstige SOLK.

Download de pdf met het volledige thema: Zorg voor patiënten met SOLK

 Thema: Palliatieve zorg

De aios:

 1. Voert een gesprek over het naderend levenseinde.
 2. Past beleid aan op basis van de fase waarin de patiënt in de palliatieve fase verkeert: in het bijzonder de overgang van curatieve fase naar de palliatieve fase en de stervensfase.
 3. Behandelt de specifieke problemen in de palliatieve/terminale fase.
 4. Anticipeert op de vaak complexe problemen en klachten tijdens de palliatieve fase/ terminale zorg.
 5. Organiseert de palliatieve en terminale zorg, stuurt andere zorgverleners aan en is aanspreekpunt voor de patiënt en zijn omgeving.
 6. Verleent zorg aan naasten.
 7. Begeleidt een patiënt en diens naasten bij het verlies (rouwverwerking).
 8. Voert de wens tot palliatieve sedatie uit.
 9. Voert de wens tot euthanasie uit of draagt deze over in geval van persoonlijke gewetensbezwaren.
 10. Levert persoonlijke continuïteit van zorgverlening. 

Download de pdf met het volledige thema: Palliatieve en terminale zorg

 Thema: Preventie

De aios:

 1. Stelt, samen met een patiënt, een individueel zorgplan op ter preventie van een chronische ziekte.
 2. Verkent op indicatie de leefstijl van een patiënt en bespreekt mogelijkheden tot verandering.
 3. Adviseert over verschillende preventieve activiteiten.
 4. Selecteert personen en patiënten met een  verhoogd gezondheidsrisico.
 5. Voert programmatische preventie uit.
 6. Bepaalt welke rol de huisarts heeft in een nieuw of bestaand preventieproject en voert deze uit.
 7. Is betrokken bij de uitvoering van bevolkingsonderzoek zoals door de beroepsgroep met de overheid is overeengekomen en voert zijn aandeel hierin uit.
 8. Brengt een erfelijke ziekte in de  familie van een patiënt in kaart en bespreekt of screening of diagnostiek  aan de orde is.
 9. Bespreekt bij een bestaande kinderwens preventieve mogelijkheden voorafgaand aan een toekomstige zwangerschap.

Download de pdf met het volledige thema: Preventie

 Thema: Praktijkmanagement

De aios: 

 1. Formuleert een persoonlijke en een praktijkvisie op de huisartsenzorg.
 2. Stelt een verbeterplan op en voert dit uit.
 3. Superviseert individuele praktijkmedewerkers bij het uitvoeren van voorbehouden handelingen.
 4. Levert een bijdrage aan de patiëntveiligheid door het melden, analyseren en afhandelen van patiëntveiligheidsproblemen.
 5. Heeft inzicht in de financiering en bedrijfsvoering van de huisartsenpraktijk, declareert eigen verrichtingen en adviseert patiënten over de financiële consequenties van een medische behandeling/diagnostiek.
 6. Vertegenwoordigt de opleidingspraktijk voor een specifiek thema in een multidisciplinair overleg.
 7. Stemt de praktijkvoering en informatievoorziening af op de behoeften van de patiëntenpopulatie.

Download de pdf met het volledige thema: Praktijkmanagement

Herkomst: Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

 • Geen labels
Reageer…