Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leerlijn praktijkmanagement.

Deze leerlijn wordt herzien, 1 augustus zal de vernieuwde pagina zichtbaar zijn.

Veel pas afgestudeerde huisartsen zeggen dat zij het opdoen met ervaring met praktijkmanagement het meeste hebben gemist in de opleiding. Wij merken dat praktijkmanagement vaak zo impliciet aan de orde komt, dat het niet als zodanig wordt herkend. Wij beschrijven in deze leerlijn wat praktijkmanagement in de huisartspraktijk inhoudt en pretenderen hiermee een redelijk compleet beeld te schetsen.

Ervaring opdoen vinden we de beste manier om vertrouwd te raken met praktijkmanagement. Dit effect wordt versterkt als het resultaat geëvalueerd en nabesproken wordt met opleider en/of docent.

Ons onderwijs beschrijven we met de methodiek van de A-dart-n.

 

 Hoe gebruik je deze handleiding?

Deze A-dart-n’s zijn bedoeld om een snel idee te geven van het wat, hoe en waarom van dit onderwijs. Door een onderwerp aan te klikken en ‘Aanleiding’ en ‘Doel’ te lezen kan de Aios zich oriënteren of dit onderwerp bij de leerbehoefte past.

De onderwerpen staan gerangschikt op periode van de opleiding, waarin ze geschikt zijn uit te voeren. Programma's geschikt voor terugkomdagen en voor de praktijk, staan dit onder elkaar.

Bij iedere A-dart-n worden zowel de competenties als de KBA's genoemd waar dit deel van het onderwijs over gaat. De beschrijvingen van ‘Activiteiten’ en ‘Resultaat’ kunnen het best als suggesties worden gelezen. Bij de onderwijsprogramma’s vind je hier bij ‘Activiteiten’, die van Aios, Docent, maar ook Achtergrond informatie, Ondersteunend materiaal en Suggesties voor de uitvoering. De docent met ervaring met dit onderwijs kunt u bereiken door op zijn naam te klikken en een mailtje te sturen. Tenslotte is de datum van de laatste update vermeld.

 Verantwoording

Onze keuzes zijn neergelegd in het rapport: ‘Praktijkmanagement in jaar 1, 2 en 3’. Belangrijke informatiebronnen voor ons waren:

Eindtermen en Competentieprofiel van de Huisarts’ (2009).

'Onderwijs in praktijkmanagement voor de huisartsopleiding' (SVUH, 2007)

Naar een landelijk Opleidingsplan Praktijkmanagement’ (sept 2014).

Toekomstvisie Huisartsgeneeskunde 2022

Eenieder mag deze programma’s gebruiken als u de bron vermeldt en ons van uw verbeteringen of veranderingen op de hoogte stelt.


Namens de werkgroep

Eddy Reynders, Angelique Bongers, Simone van den Hil, Brenda van der Meer.

De leerlijn praktijkmanagement is uitgewerkt per jaar op de volgende pagina's:

Leerlijn praktijkmanagement - Jaar 1

Leerlijn praktijkmanagement - Jaar 2

Leerlijn praktijkmanagement - Jaar 3