Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Deze lijst is samengesteld uit onder andere deze bronnen:

 

 

 Aios

Arts in opleiding tot specialist, te weten tot huisarts, verpleeghuisarts of arts voor verstandelijk gehandicapten.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Algemene competenties

Competenties die voor ieder specialisme van toepassing zijn.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Bekwaam

Door bevoegde mensen bekwaam verklaard worden.

Uit: Eindrapport Diensten van het Project Vernieuwing Huisartsopleiding, pagina 63, december 2003

 Beoordelen

Interpretatie van de toetsresultaten ten opzichte van een norm.

Uit: Protocol T&B HVRC

 Beoordelingscommissie

Commissie die op grond van de resultaten van de beoordelingsprocedure het Hoofd adviseert over de selectieve boordeling.

Uit: eigen definitie HOVUmc

 Beslissen

Consequenties verbinden aan de beoordeling.

Uit: Protocol T&B HVRC

 Bevoegd

Alle BIG-geregistreerde artsen die tevens geregistreerd staan in het Huisartsenregister.

Uit: Eindrapport Diensten van het Project Vernieuwing Huisartsopleiding, december 2003, pag. 63.

 Bijscholing

Het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden door specialisten door middel van cursorisch onderwijs.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

ComBel (Competentie BeoordelingsLijst)

Een opsomming van de competenties die de aios in een bepaalde fase van de opleiding dient te hebben op de huisartsgeneeskundige taakgebieden.

 Competentie

De kwalificatie-eisen waaraan moet zijn voldaan om als huisarts, verpleeghuisarts of arts voor verstandelijk gehandicapten te kunnen worden geregistreerd.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

Een geheel van kennis, vaardigheden, attitudes, eigenschappen en inzichten dat in het beroepsmatig handelen op geïntegreerde wijze wordt toegepast.

Uit: Competentieprofiel voor de Huisarts 2005.

 Concilium voor de huisartsopleiding (Concilium, CHO)

Het doel van het Concilium voor de Huisartsopleiding (CHO) is te komen tot samenhang in beleid ten aanzien van de Huisartsopleiding. Deelnemers LHV, NHG, Huisartsopleiding Nederland.

Uit: Informatie over het Concilium voor de Huisartsopleiding (CHO)

 Curriculum

Geheel van de structuur en inhoud van de opleiding op hoofdlijnen.

Uit: Eindrapport Diensten van het Project Vernieuwing Huisartsopleiding, december 2003, pag. 63

 Cursorisch onderwijs

Niet-patiëntgebonden trainings- en onderwijsactiviteiten.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

Onderwijs in cursusvorm, los van de werkplek in de vervolgopleiding. Dit in tegenstelling tot praktijkgebonden onderwijs dat plaatsvindt op de werkplek.

Uit: De arts van straks, projectgroep medisch opleidingscontinuüm, oktober 2002.

 Deeltijd

Minder dan een volledige week werkzaam zijn zoals neergelegd in de betreffende regeling arbeidsvoorwaarden.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Didactische werkvormen

Deze kunnen worden ingezet door de docenten en opleiders in de onderwijsleersituatie; het betreft bijvoorbeeld samenwerken of (andere) activerende werkvormen.

Uit: Van Raamplan naar Landelijk Opleidingsplan, SVUH, november 2003, pag. 17.

 Docent

Een staflid van de huisartsopleiding die de betreffende aios coacht.

Uit: scholingsprogramma docenten en Competentieprofiel Docent PVH

 Educatieve beoordeling

Een oordeel geven over het al dan niet aanpassen van een individueel opleidingsprogramma.

Uit: CHVG, Specifiek besluit huisartsgeneeskunde, begrippenlijst, mei 2004.

 Eindterm

Is een component van een competentie, die in het kader van instructiedoeleinden onderscheiden wordt.

Eigen definitie HOVUmc

 Eindtermen

Beschrijving van het aanvangsniveau van de beroepsuitoefening.

Uit: Opleidingseisen huisartsgeneeskunde  Besluit CHVG no 4 -2000

De operationalisatie van de kwalificatie-eisen, waaraan moet worden voldaan om het vakdiploma te verwerven.

Uit: Eindrapport Diensten PvH  2004

 Functiebeschrijving

Het door de betreffende beroepsgroep vastgestelde beroepsprofiel van de huisarts, verpleeghuisarts of arts voor verstandelijk gehandicapten dat het uitgangspunt vormt voor de competenties.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Hoofd

Hoofd van een opleidingsinstituut.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Huisartsgeneeskunde

De huisartsgeneeskunde in volle omvang; het gaat daarbij om de  - onlosmakelijk met elkaar verbonden - aspecten van de discipline: het klinische werk en de wetenschappelijke grondslag (wetenschapsbeoefening en opleiding).

Uit: Samenvatting rapport Huisartsenzorg en Huisartsenvoorziening, februari 2004, pagina 5.

 Huisartsopleider (hao, opleider)

Huisarts, werkzaam in een opleidingsinrichting of in de huisartspraktijk en door de HVRC erkend voor de praktijkopleiding van aios.

Uit: Kaderbesluit CHVG 2004.

 IOP (Individueel Ontwikkelings Plan)

Verzameling opdrachten geformuleerd door de aios en gericht aan zichzelf, waarin concrete leerdoelen en te behalen resultaten verwoord worden. Voorheen stond het IOP bekend als POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan).

Lees verder IOP & DART-N.

Uit: eigen definitie HOVUmc.

 IOS (Individueel Opleidings Schema)

Uitwerking van het opleidingsplan op individueel niveau dat aangeeft op welke wijze de competenties kunnen worden bereikt.

Lees verder IOS.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Individueel Scholingsprogramma

Een op de individuele arts afgestemd programma van aanvullende opleiding of scholing, bestaande uit werken onder supervisie evenals het ondernemen van deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Instelling

Een bestuurlijke eenheid, al dan niet over meerdere locaties verspreid, waar een deelgebied van de geneeskunde wordt uitgeoefend dat door het CHVG, het CSG of het CCMS als zodanig is aangewezen of waar één of meer beroepen in de individuele gezondheidszorg worden uitgeoefend

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Instituut

Organisatie die, in universitair verband, de gehele opleiding kan coördineren en voor de uitvoering van het cursorisch onderwijs kan zorgdragen.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Instituutsreglement

Reglement dat de praktische gang van zaken tussen het opleidingsinstituut en de AIOS, opleiders, stageopleiders en de opleidings- en stage-inrichtingen regelt.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Intercollegiale toetsing

Vorm van deskundigheidsbevorderende activiteiten waarbij systematisch reflectie door specialisten op elkaars handelen plaatsvindt met behulp van gestructureerde methoden met als doel de verbetering van het handelen in de praktijk en de zorg voor patiënten.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Kerncompetentie

Een kerncompetentie is een unieke, contextgerelateerde combinatie van competenties gericht op een kritiek beroepsmatig dilemma en omvat een volledige handeling in de zin van voorbereiding, uitvoering en reflectie.

Uit: Competentieprofiel voor de Huisarts, 2005

 Leerwerkplan

Plan dat de vorm en inhoud beschrijft van het praktisch en theoretisch gedeelte van de opleiding in de praktijk van de opleider, de opleidingsinrichting of stage-inrichting, met inachtneming van het opleidingsplan.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Nascholing

Het opfrissen van reeds aanwezige kennis en vaardigheden door specialisten door middel van cursorisch onderwijs.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Ondersteunend onderwijs

Al het onderwijs dat door het instituut direct of indirect aangeboden wordt dat faciliterend is aan het praktijkgebonden leren. Dit onderwijs omvat het cursorisch onderwijs, maar ook al het onderwijs aan opleiders, stagebegeleiders en AIOS.

Uit: Eigen definitie HOVUmc, ontleend aan LOP PVH 2005

 Onderwijsdoelen

De onderwijskundige vertaling van de eindtermen naar onderdelen van de opleiding.

Uit: Opleidingseisen huisartsgeneeskunde  Besluit CHVG no 4 -2000.

 Opleider

Huisarts, werkzaam in een opleidingsinrichting of in de huisartspraktijk en door de HVRC erkend voor de praktijkopleiding van aios.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Opleiding

De opleiding tot huisarts, verpleeghuisarts of arts voor verstandelijk gehandicapten.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Opleidingsinrichting

Door de HVRC erkende instelling, dan wel een locatie van de instelling, waar praktijkopleiding plaatsvindt.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Opleidingsinstituut

Instituut dat ten behoeve van de opleiding tot huisarts, verpleeghuisarts of arts voor verstandelijk gehandicapten door de HVRC erkend is.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004

De organisatie die, in universitair verband, belast is met het verzorgen van het theoretische deel van de opleiding en het organiseren en begeleiden van het praktische deel.

Uit: Opleidingseisen huisartsgeneeskunde  Besluit CHVG no 4 -2000

 Opleidingsplan

Door een opleidingsinstituut opgesteld plan dat de inrichting en de uitvoering van de opleiding beschrijft en het kader vormt voor de individuele opleidingsprogramma’s evenals voor de leerwerkplannen van de opleidings- en stage-inrichtingen.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

Beschrijving van de couleur locale door het betreffende instituut binnen de kaders van het landelijk opleidingsplan.

Uit: Van Raamplan naar Landelijk Opleidingsplan, SVUH, november 2003, pag. 17.

 Portfolio

Door de aios zelf te vullen en te beheren verzameling van bewijsstukken van de eigen voortgang gedurende de opleiding. De Jaar 1 groepen die starten op 1 maart 2014 gaan gebruik maken van landelijke digitale portfolio van Huisartsopleiding Nederland: portfolio

 Raamcurriculum

Landelijk geldend kader ten behoeve van het inrichten van de opleiding conform de opleidingseisen, inclusief de competenties.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Reflecteren

Een mentale activiteit, gericht op het onderzoeken van het eigen handelen in een bepaalde situatie. Daarbij gaat het om het verhelderen, expliciteren en integreren van kennis, vaardigheden en gevoelens, waarden en normen die aan het eigen handelen ten grondslag liggen.

Uit: Eigen definitie HOVUmc, ontleend aan Raamplan Huisartsopleiding, april 2001, pag.19.

 Selectieve beoordeling

Een oordeel geven over het al dan niet voortzetten van de opleiding.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Specialisme gebonden competenties

Competenties die voor een bepaald specialisme van toepassing zijn.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Stage

Periode van praktijkopleiding onder begeleiding van een stageopleider.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Stageinrichting

Door de HVRC erkende al dan niet over meerdere locaties verspreide instelling of afdeling van een instelling waar een stage kan worden gevolgd voor een specialisme.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Stageopleider

Degene die een stage in een stage-inrichting als onderdeel van de opleiding in een specialisme verzorgt en door de HVRC is erkend voor de praktijkopleiding van aios.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Toetsing

Vaststellen of en in welke mate aan de leerdoelen is voldaan.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 VHN

Vereniging Huisartsposten Nederland

http://vhn.artsennet.nl/home.htm

 Voltijds

Een volledige week werkzaam zijn zoals neergelegd in de betreffende regeling arbeidsvoorwaarden.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Vrijstelling

De ontheffing van de verplichting deel te nemen aan een gedeelte van de opleiding met als gevolg bekorting van de duur van de opleiding.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Wetenschappelijk onderzoek

Het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op universitair niveau op het terrein van het betreffende specialisme.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

 Zelfstudie

Voor de opleiding noodzakelijke activiteiten die geen deel uitmaken van de praktijkopleiding en het cursorisch onderwijs.

Uit: Kaderbesluit CHVG, 19 februari 2004.

  • Geen labels
Reageer…