Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Wanneer is verkorting van de huisartsopleiding mogelijk?

Per 1 januari 2015 is het vrijstellingenbeleid van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) veranderd. Vanaf dan geldt voor de huisartsopleiding dat vrijstelling van delen van de opleiding kan worden aangevraagd op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC’s).

Voorheen was vrijstelling ook al mogelijk op basis van eerdere werkervaring maar er werd geen inhoudelijke beoordeling gevraagd van die werkervaring.

Voor verdere informatie over het vrijstellingsbeleid zie:

Let op: Op bovenstaande websites wordt gesproken over "uploaden in MijnRGS", vooralsnog werkt dit niet. Volg in plaats hiervan de procedures zoas hieronder beschreven.

  • Onveranderd geldt dat deze werkervaring minimaal 26 weken voltijds moet beslaan en dient te zijn opgedaan in een door de RGS- erkende opleidingsinrichting. Met minimaal 26 weken relevante voorervaring per aanvraag kan vrijstelling aangevraagd worden voor 3 maanden stage chronische ziekten en complexe problematiek, 3 maanden psychiatrische ziekten en psychosociale problematiek of 6 maanden klinische stage.


De aios moet aannemelijk maken dat de competenties van het opleidingsonderdeel waarvoor de vrijstelling aangevraagd wordt, reeds door eerdere werk- en of opleidingservaring zijn verworven. Daartoe levert de aios een door de medisch eindverantwoordelijke van de instelling getekende verklaring aan betreffende:

  • De opleidingserkenning (RGS) van de werkplek waar de werkervaring opgedaan is.
  • De duur en de inhoud van de werkervaring en de gebleken competenties. (Zie de relevante opleidersversie van de ComBeL: CZ stage, GGZ stage, Klinische stage, deze mag voor de beschrijving van competenties als onderlegger dienen).

Beoordeling competenties

Tijdens het eerste en tweede voortgangsgesprek in de huisartsopleiding bespreekt de aios de voorlopig toegekende vrijstellingen. De opleider schat in of de aios, ook zonder de stage waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, het eindniveau van de opleiding kan behalen.  

Direct na het tweede voortgangsgesprek (bij voorkeur in maand 6 van de opleiding) maakt de aios zijn/haar vrijstellingsaanvraag definitief door de voorlopige vrijstellingsaanvraag te bekrachtigen of er gemotiveerd van af te wijken.(intrekken of uitbreiden).

De aios levert de definitieve vrijstellingsaanvraag mét handtekeningen voor akkoord van aios en huisartsopleider, in bij Pascale Scheerman, assistent Teamleider jaar 2.

Beslissing Hoofd Huisartsopleiding

Na ontvangst hiervan stelt het hoofd van de opleiding de vrijstelling(en) definitief vast en wordt het Individueel Opleidingschema (IOS) van de aios hierop bijgesteld. De opleiding informeert de RGS over het gewijzigde IOS.

Procedure voorlopige aanvraag vrijstelling(en) in het kort

Een aanvraag tot vrijstelling gaat vergezeld van de benodigde bewijsstukken t/m de 2e maand van de huisartsopleiding aangevraagd worden bij Pascale Scheerman, assistent Teamleider jaar 2.

De benodigde bescheiden hiervoor zijn:

Zie voor nadere informatie de: website van de RGS

Let op: waar de RGS spreekt van ‘opleider’ wordt bedoeld ‘hoofd van de huisartsopleiding’

Procedure definitieve aanvraag vrijstelling

 

  • Geen labels
Reageer…